Kategorie

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 do 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sklep Zoologiczny „Ryś” Ryszard Szczepanek ul. Brzozowa 2/8 box 148 42-200 Częstochowa NIP 9490436984

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod e-mailem biuro@zoorys.pl lub pod numerem telefonu 604443391 lub pisemnie na adres: Sklep Zoologiczny „Ryś”Ryszard Szczepanek ul. Brzozowa 2/8 box 148 42-200 Częstochowa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

a) prawidłowe zawarcie i realizacja umowy,
b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej www.zoorys.pl
c) w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym wysyłanie Newslettera.
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu

4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (dane adresowe);
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d) adres elektroniczny (e-mail);

6. Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a) numer telefonu;
b) Numer Identyfikacji Podatkowej.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

8. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych , w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w pkt. 1).

10. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

12. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami

13. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

14. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.